Annika Backstrom annika

Forked from https://github.com/qmk/qmk_firmware/

Päivitetty 1 kuukausi sitten

A Docker image for rsync+ssh deploys using Drone.

Päivitetty 1 kuukausi sitten

pi-rfid-jukebox
JavaScript 0 0

A Python + Node.js music player driven by NFC or RFID tags.

Päivitetty 1 kuukausi sitten

pi-inkyphat
Python 0 0

Päivitetty 1 kuukausi sitten

php-tools
PHP 0 0

Päivitetty 1 kuukausi sitten