Annika Backstrom annika

Geupdate 5 dagen geleden

An Ansible playbook for setting up a Mastodon server.

Geupdate 4 maanden geleden

Geupdate 4 maanden geleden

Advent of Code 2018

Geupdate 6 maanden geleden

A Python + Node.js music player driven by NFC or RFID tags.

Geupdate 6 maanden geleden

Geupdate 8 maanden geleden

Geupdate 1 jaar geleden

A Docker image for rsync+ssh deploys using Drone.

Geupdate 1 jaar geleden

Geupdate 1 jaar geleden