Annika Backstrom annika

Geupdate 1 week geleden

An Ansible playbook for setting up a Mastodon server.

Geupdate 2 maanden geleden

Geupdate 2 maanden geleden

aoc2018
0 0

Advent of Code 2018

Geupdate 4 maanden geleden

A Python + Node.js music player driven by NFC or RFID tags.

Geupdate 4 maanden geleden

dotfiles
0 0

Geupdate 6 maanden geleden

php-tools
0 0

Geupdate 10 maanden geleden

A Docker image for rsync+ssh deploys using Drone.

Geupdate 10 maanden geleden

partybot
0 0

Geupdate 10 maanden geleden